Bienále výtvarných forem

logo

Popis projektu:

Bienále výtvarných forem je platformou pro setkávání různých forem umění, např. sochařství, malířství, instalace, fotografie, film, hudba, tanec, divadlo, architektura...

Místem konání 2. bienále výtvarných forem je Ekotechnické museum v Praze Bubenči. Tento prostor je sám o sobě „uměleckým dílem“. Je to architektura minulé doby, jež nás inspiruje a ovlivňuje v současnosti. Prostor Ekotechnického musea se stává nedílnou součásti výtvarných děl v něm vystavených, pro něj navržených či v něm vznikajících.

Každý z tvůrců s tímto prostorem vede svůj osobní dialog. Toto místo se stává jakousi rezonující křižovatkou, na které se setkávají jednotlivé formy výtvarného umění.

Víme, že tyto obory existující samostatně se navzájem ovlivňují, inspirují a přesahují jeden do druhého. Právě na tomto Bienále bude umožněno umělcům tyto přesahy prezentovat. Divák může sledovat vývoj probíhajícího dialogu jednotlivých děl a zažít uvědomění si existence přesahů.

Divák chápe význam děl jako solitérů a zároveň si uvědomuje důležitost jejich vzájemných vztahů.

Cíl akce:

 1. Umožnit setkání umělců - autorů, kteří se za normálních okolností nesetkávají, a jejich vzájemný umělecký dialog.
 2. Představit prostor Ekotechnického musea v nových souvislostech.
 3. Uskutečnit na území Prahy 6 novou inspirativní akci, jež sem přivede jinou - novou cílovou skupinu návštěvníků.

Přínos akce:

 1. akce obohatí městskou část Praha 6 o hodnotnou kulturní akci
 2. akce představí Ekotechnické museum v nových souvislostech a tím poukáže na další nové možnosti jeho využití
 3. akce bude návštěvníky zajímavou formou informovat, inspirovat a vzdělávat v oborech, se kterými nejsou běžně ve styku, obohatí je o kvalitní kulturní zážitek
 4. akce se stane vděčným cílem školních exkurzí a výukových programů
 5. akce propojí jednotlivé umělecké obory a umožní autorům vzájemnou spolupráci. Stane se odrazovým můstkem pro nová díla.
 6. Bienále je jakousi laboratoří, kde vznikají nová spojení, významy, vztahy... Bez tohoto uměleckého „kvašení“ nelze jít vpřed.

Průběh akce:

Bienále výtvarných forem se bude konat od 7. do 17. dubna 2010 v již zmíněných prostorách Ekotechnického musea.

Proběhne zde:

 • vernisáž vystavených děl (autoři....)
 • autorské taneční představení Jana Kodeta (živá hudba)
 • módní přehlídka
 • hudební produkce
 • režijní večer a autorské čtení
 • prohlídky Ekotechnického musea s odborným výkladem
 • sochařský projekt vznikající speciálně pro exteriér Ekotechnického musea
 • rozhovory s autory
 • jsou pozváni zahraniční hosté bienále

Prolne se tvorba několika generací:
– studenti ve věku do 25 let
– umělci střední generace (25-55 let)
– autoři „naši profesoři“ (55-85 let)

Bienále bude aktivně propagováno na uměleckých školách v ČR. Jeho cílem je přinést nastupujcí generaci umělců možnost kontaktu s autorskou tvorbou různých oborů a jejich vzájemného spolupůsobení a konfrontaci. Zároveň vytváří bienále prostor i pro setkávání pedagogů těchto škol a výměnu zkušeností formou hodnocení vystavených děl.

Účast zahraničních hostů bienále podpoří vzájemný dialog nejen v lokálním, ale i mezinárodním měřítku.